Mediator

Mediator – to osoba zarządzająca konfliktem. Bezstronna i pozostająca pomiędzy stronami bez wpływu na wynik rozmów konfliktu; pełni rolę wyłącznie proceduralną. Celem działania mediatora jest przede wszystkim usprawnienie, a czasami wręcz umożliwienie, przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie. Dba o to, by zredukować konflikt między stronami przez ułatwianie im komunikacji, pomóc w wyrażeniu i zrozumieniu potrzeb oraz wzajemnych oczekiwań. Ma zapewnić stronom poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania tak, by zminimalizować ich wrogość, a przez to umożliwić im wspólną pracę nad ustaleniem warunków, na których oprą swoje porozumienie.

W mediacji uznaje się, że strony są ekspertami od własnego konflikt i że jedynie one mogą wypracować najlepsze porozumienie, dlatego mediator nie sugeruje rozwiązań i nie ocenia. Zaakceptuje także brak porozumienia, jeżeli taka będzie wola stron.
Mediator jest więc ekspertem od technik rozwiązywania konfliktów i wspierania negocjacji, nie zaś od treści (przedmiotu) sporu.

Zadaniem mediatora jest zachęcenie stron konfliktu do aktywności we wspólnych poszukiwaniach optymalnego rozwiązania. Dba on, aby każdy mógł przedstawić swój punkt widzenia, porządkuje podejmowane tematy, ułatwia wzajemne zrozumienie.
Ważnym zadaniem jest umożliwienie stronom oderwanie się od przeszłości i skoncentrowanie na możliwości osiągnięcia porozumienia. Mediator wspiera strony konfliktu w przedstawieniu ich punktu widzenia i wyartykułowaniu oczekiwań. Wzmacnia to samodzielność i odpowiedzialność stron za własne czyny.

Po zakończeniu sporu, mediator sprawdza, czy obie strony wywiązują się z zaproponowanych ustaleń.